En født demokrat er en født tilhænger af disciplin

- Mahatma Gandhi

Indflydelse

Beboerdemokrati

Du har som beboer en lovsbestemt demokratisk indflydelse på afdelingen.

Igennem deltagelse i dets møder beslutter vi, hvad vores penge skal bruges til.

Ikke alt er lagt ud til beslutning. Faste udgifter til kreditforeningen og skatter og afgifter har vi ikke mulighed for at ændre, men der er stadigvæk meget at beslutte.

Til hverdag kan du altid kontakte bestyrelsen med spørgsmål og ønsker. Du kan holde dig orienteret her på hjemmesiden om, hvad bestyrelsen er i gang med. Du kan deltage i de forskellige arrangementer, der hele tiden foregår i afdelingen. Og i september måned er der det årlige afdelingsmøde, hvor alle kan komme og stille spørgsmål og forslag, drøfte og træffe beslutninger af betydning for afdelingens drift.

Alle har ret til en stemme !

Afdelingsmøde

 

På afdelingsmødet er der en række faste punkter på dagsordenen. Bestyrelsen fremlægger sin årsberetning, budgettet skal godkendes og indkomne forslag behandles.

Derudover forsøger vi at tilrettelægge mødet, sådan at så mange som muligt får lyst til at deltage. De sidste år har vi forsøgt at tage et særligt tema op, som vi mener nyder bred interesse. Vi inviterer måske en gæst til at komme med et oplæg. Vi drøfter et emne ved de enkelte borde og forsøger at drage konkrete konklusioner af snakken i plenum.

 

Hele tiden forsøger vi at give mødet mening ved at følge op på beslutningerne i bestyrelsen.

Mødet munder ud i et beslutningsreferat, som bliver offentliggjort efter afholdelsen.

Bestyrelse

 

Afdelingen har som de fleste andre almene boligafdelinger en selvstændig bestyrelse. Og vi er altid til at nå! Formanden deltager så vidt muligt i de sociale arrangementer, der foregår i afdelingen. Det samme gør flere af bestyrelsens andre medlemmer.

Ønsker du som beboer foretræde for bestyrelsen, dvs. tale med hele bestyrelsen, finder du bestyrelsens næste ordinære mødedato og møder simpelthen op. Så finder vi ud af det. Du behøver ikke på forhånd at aftale nærmere. Er der ting, som du mener, bestyrelsen skal skaffe frem inden mødet, kan du aftale det med formanden.

 

Alle i bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde. Der er direkte valg til formandsposten hvert anden år. Det vil altid fremgå af indkaldelsen til mødet. På samme måde er der valg til de menige medlemmer. Hvert medlem sidder 2 år adgangen og der er 2 på valg af de 6 medlemmer. 2 suppleanter skal indvælges hvert år.

Bestyrelsen i Børglumparken har for år tilbage valgt at lade suppleanter deltage på lige fod med de almindelige medlemmer.

Du kan læse mere om beboerdemokrati i Fruehøjgaards afdelinger på deres hjemmeside under Værd at vide.

Beboerhus

 

I løbet af året kan du være med til at bestemme, hvad der skal ske. Beboerhuset er omdrejningspunktet for alle beboeraktiviteterne, og har du mulighed for at deltage enten onsdag eller/og søndag, så er der rig mulighed for at komme med forslag. Beboerhuset bestemmer selv hvad, den ønsker skal ske.