Børglumparken
har fokus på fem verdensmål

Fn’s 17 Verdensmål

Selvom man ikke kan alt, kan man mere, end man tror!

I Børglumparken er vi gået i gang med at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Da vi ikke har mulighed for at sætte ind på samtlige 17 punkter, har vi valgt at fokusere især på punkt 11 om bæredygtige lokalsamfund.

Bæredygtigt lokalsamfund

Arbejdet for bæredygtige lokalsamfund under de 17 verdensmål er en opgave for alle. Det lægger op til at samles, og det lægger op til at samarbejde. Derfor fint velegnet til et boligkvarter som Børglumparken.
FN fastsatte i efteråret 2015 i alt 17 verdensmål, som alle lande i aftalen forpligtede sig til at forfølge. Der er ikke tale om en prioriteret liste, men om målsætninger, som FN’s medlemsstater er enige om, har udspring i påtrængende, globale problemer, og som alle bør arbejde for at få løst.

De 17 verdensmål

 

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden. 

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

FN's verdensmål nr. 3 om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Børglumparken er aktivt engageret i at fremme sundhed og trivsel blandt sine beboere, i tråd med FN’s Verdensmål om Sundhed og Trivsel. Gennem adgang til grønne områder, fysiske og mentale sunde aktiviteter, fokus på god ernæring og socialt samvær, arbejder Børglumparken for at forbedre både fysisk og mental sundhed.

Initiativer som fællesspisning, havearbejde og gåture bidrager til dette mål ved at bekæmpe inaktivitet, stress og fremme en sund livsstil.

Vores tilgang viser, hvordan lokale tiltag kan spille en vigtig rolle i den globale indsats for bedre sundhed og trivsel, understregende deres bidrag til en bæredygtig fremtid i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

 

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. 

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

 
FN's verdensmål nr. 11 om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Børglumparken arbejder aktivt mod at opnå FN’s verdensmål for Bæredygtige Byer og Lokalsamfund gennem initiativer som genbrugsstationen Genbrugsen, der fremmer genbrug og reducerer affald, samt projektet Den lange Skovhave, der øger biodiversiteten.

Tiltagene bidrager til at mindske miljøpåvirkningen og fremmer samtidig fællesskabets engagement i bæredygtighed.

De illustrerer vigtigheden af lokale indsatser for at nå de globale mål om bæredygtig udvikling, understreger behovet for politisk og økonomisk støtte til sådanne projekter og viser hvordan små skridt lokalt kan have stor betydning globalt.

FN's verdensmål nr. 12 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Børglumparkens initiativer fremmer bæredygtighed og støtter FN’s verdensmål ved at organisere bytte-ordning for at reducere affald, fremme genbrug og oplyse om affaldssortering og plastikreduktion. Ved at købe lokalt, dyrke egen mad og arrangere fællesspisninger styrker de både den lokale økonomi og den almindelige sundhed.

Vores arbejde med urtehaver og frugttræer understøtter biodiversitet og bekæmper klimaforandringer.

Disse tiltag adresserer særligt Verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion, hvilket viser hvordan lokale handlinger kan have global indflydelse.

FN's verdensmål nr. 13 om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

I Børglumparken tager vi aktive skridt mod at støtte FN’s verdensmål for Klimaet, gennem lokale initiativer som træplantning, oprettelse af skovhave og fremme CO2-neutralitet.

Disse tiltag bidrager til at øge områdets modstandsdygtighed over for klimaforandringerne, integrere klimatiltag i planlægningen, og styrke opmærksomheden om klimakrisens konsekvenser.

Vi arbejder også på at gøre lejlighederne mere energieffektive, fremme bæredygtig transport og understreger betydningen af Den lange Skovhave i vores bestræbelser på at reducere CO2-udledningen.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.
FN's verdensmål nr. 15 om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Børglumparken bidrager til FN’s Verdensmål for Livet på Land, gennem styrkelsen af den af lokale natur, giftfri forvaltning og skabelse af habitater for at fremme biodiversitet.

Vores arbejde inkluderer øget opmærksomhed om miljøbeskyttelse, samarbejde med kommunen om plantning af hjemmehørende planter og bekæmpelse af invasive arter.

Disse initiativer understøtter kampen mod klimaforandringer ved at lagre kulstof og øge økosystemernes modstandsdygtighed.

Børglumparkens indsats viser, hvordan lokale handlinger kan have global indvirkning på bæredygtig udvikling.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Kilde: Wikipedia: FN’s verdensmål.