Dokumenter

Dagsordener og referater

Bestyrelsesmøder

Dagsordener og referater fra bestyrelsens møder samt administrationens tilbagemeldinger på de trufne beslutninger på Fruehøjgaards hjemmeside.

Afdelingsmøder

Indkaldelser, indkomne forslag, budgetforslag, årsberetninger og referater fra Børglumparkens årlige afdelingsmøder i september måned på Fruehøjgaards hjemmeside.

Vejledninger og information

Digital beboermappe

Afdelingen har valgt at lægge sin beboermappe på hjemmesiden. Det indebærer den fordel, at en opdateret version altid er tilgængelig. Den digitale beboermappe ligger i en udgave, der kan hentes ind på computeren og som umiddelbart er egnet til print. En printet version kan også bestilles i beboerhuset mod betaling.

Velkomstfolder

For alle nye beboere i afdelingen er der typisk mange udfordringer, der skal klares på meget kort tid. Velkomstfolderen er en hurtig introduktion til de vigtigste ting, og til de muligheder, der er, for hurtig hjælp. Alle får tilbudt en i forbindelse med indflytning.

Almene boliger for fremmedsprogede

BL (Danske Boligorganisationer) har udgivet en engelsksproget introduktion. Almen boligformen er en svær størrelse for de fleste udlændinge, og introduktionen er en hjælp til at få de væsentligste ting forklaret på et forståeligt engelsk.

Ordbog om almene boliger

BL har lavet en ordliste med de bedste bud på oversættelser af begreber fra den almene bolig-verden. Mange af begreberne er ikke umiddelbart oversættelig. Ordlisten kan være en hjælp også når officielle brev skal forstås.

Regler, bestemmelser og vedtægter

Boligselskabet Fruehøjgaards vedtægter

Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard og i spidsen af selskabet er der et repræsentantskab, som selv beslutter sine vedtægter. Vedtægterne gennemgås og revideres mindst en gang om året på repræsentantskabsmødet i april.

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen bestemmer selv inden for gældende lovgivning, hvordan den skal fungere. Forretningsordenen vedtages og genbekræftes af bestyrelsen selv, hver gang bestyrelsen træder sammen og konstituerer sig. Det sker mindst en gang om året efter afholdt afdelingsmøde i september.

Vedligeholdelsesreglementet

Vedligeholdelses- reglementet

Er formuleret af boligselskabet og gælder for afdelingen. I modsætning til husordenen, så er reglementet et anliggende for boligselskabets administration. Reglementet fastlægger, hvordan lejlighedernes vedligeholdelsesstandard skal være.

Vedtægter for Foreningen Børglumparken

Afdelingen besluttede december 2014 at danne en forening ved navn Foreningen Børglumparken. Hensigten er at gøre det muligt for foreningen at søge fondsmidler og bane vejen for konkret samarbejde med andre aktører såsom forening, institutioner, myndigheder og virksomheder.

Planer

Strategiplan 2013-15

Bestyrelsen har valgt at formulere en plan for dets arbejde. I den findes også målsætning, vision og mission. Strategiplanen ligger i princippet fast i planperioden, men tilrettes nye udfordringer. Strategiplanen er bestyrelsens og ikke vedtaget på et afdelingsmøde.

Kommunikationsplan

Bestyrelsen har med sin strategiplan fra 2012 besluttet, at der skal være en kommunikationsplan for bestyrelsens informationsvirksomhed. Størst mulig åbenhed og en ordenlig tone er nogle af de bærende principper, som planen bygger på.

Kommunikationsplan, oversigt

Vi er ambitiøse i afdelingen. Derfor bestræber vi os på at være aktive på alle platforme. Oversigten omtaler dog ikke vores hjemmeside. Den er kommet til siden kommunikationsplan blev udformet i 2013. Ellers følger vi planen.

Aftaler

Samarbejdsaftale med aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen er pt. ophørt med at eksistere. Beboerhuset drives nu af brugerne og nye aktiviteter aftales løbende med bestyrelsen.

Aftale om beboerhuset

Beboerhuset bliver brugt til udlejning og samtidig til beboerhusets almindelige aktiviteter. Det forudsætter, at der er klarhed over adgangen til at bruge det. Til det formål er der lavet et detaljeret regelsæt, som er nedfældet i en aftale mellem bestyrelsen og aktivitetsgruppen.

Andet materiale

Børglumparkens logo

På alle de breve og papirer eller foldere, hvor vi kommunikerer med omverdenen, bruger vi vores eget logo. ‘Tæt på naturen’-sloganet er kommet til efter forslag fra beboerne. Logoet kan bruges af de, der skriver opslag på vegne af afdelingen eller bestyrelsen.

Plantegning over Børglumparken

Siden afdelingen er blevet bygget, har der været en større renovering i 2012, dog uden at der er sket ændringer i grundplanen. Plantegning er fra projektering tilbage i 80’erne.