Persondatapolitik

Dataansvar

Bestyrelsen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Det gør vi for at varetage din ret til datasikkerhed.

Du kan altid bestille dine persondata, som vi måtte sidde inde med ved at kontakte bestyrelsen.

Kontaktoplysninger

Torben Ringsø Jensen (form.)
Børglumvej 87 st tv
7400 Herning
CVR: 36325054
T 22 73 11 58
post@www.boerglumparken.dk
Website: www.boerglumparken.dk

Behandling af personoplysninger

Vi anvender oplysninger om dig for at optimere vores kommunikation i afdelingen. Eksempelvis forsøger vi at finde eller spore emner, som vi endnu ikke dækker på hjemmesiden, men som vil være naturligt at tage op.

Data kan omfatte

 • Trafik- og brugsdata hentet Børglumparkens formularer på hjemmesiden.
 • Øvrige informationer

Øvrige informationer kan omfatte oplysninger, som fremgår af den korrespondance, som du selv fremsender til os.

Datakilder

Vores databehandling kan grundlæggende inddeles i to kategorier:

 • Oplysninger du selv giver til os, eller som du sender til os
 • Oplysninger vi får, når du bruger vores tjenester

Formål

Vi behandler dine data i forbindelse med bestemte formål

 • Forbedring af vores bestyrelsesarbejde i foreningen
 • Målretning af vores kommunikation til dig
 • Information via vores hjemmeside og sociale medier
 • Administration af din relation til os
 • Gennemførelse af vores aktivitetsplaner og målsætning i afdelingen

Lovgrundlaget

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Vores berettigede (legitime) interesser i at bruge dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Interesseafvejningsreglen

I det omfang vi behandler almindelige personoplysninger om dig, som ikke er lovpligtig for os at behandle, indhentet ved dit samtykke eller begrundet i en kontraktopfyldelse på dit initiativ, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som

 • Forbedre liv og trivslen i Afdeling Børglumparken gennem aktivering og engagering i foreningens virksomhed.
 • Optimere informationen og transparensen omkring foreningens virke.
 • Har du opgivet personoplysninger til os i forbindelse med forberedelserne til en aktivitet i afdelingen, vil vi gemme dine oplysninger med henblik på brug i forbindelse med gennemførelsen.
 • Af hensyn til vores mission med at maksimere beboernes trivsel og kvaliteten ved at bo i afdelingen opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 6 år efter indhentning.
 • Vi opbevarer dog oplysninger i relevant og nødvendigt omfang til statistik og lignende, så længe oplysningerne har historisk værdi.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f. eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer og fortrinsvis gennem selvbetjening via formularen i spalten øverst til højre.

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer og fortrinsvis gennem selvbetjening via formularen nedenfor.

Irrelevante personoplysninger sletter vi

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Når vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger aktivt, f. eks. fordi du afmelder vores nyhedsbrev eller du stopper dit virke i foreningen/afdelingen, så vil vi forsat opbevare dine almindelige personoplysninger i op til 6 år. Den fortsatte opbevaring sker af hensyn til sammenhold i afdelingen og mulig interesse i at kontakte tidligere aktive beboere.

Såfremt vi behandler oplysninger om dig af en mere følsom karakter på baggrund af dit samtykke eller ved lovkrav, slettes oplysningerne straks efter, at behandlingsformålene er opfyldt.

Samtykke

Ofte vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at varetage vores behandlingsformål.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse

Informationer indhentet via hjemmesiden videregiver vi ikke til tredjepart, samarbejdspartnere eller myndighed.

Er andet tilfældet, er vi forpligtede til at indhente dit samtykke.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Vi indhenter dit samtykke

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan have ret til at få rettet eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette kan du selv gøre via Ret Profil. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Under stillingtagen til din indsigelse begrænser vi den databehandling, som indsigelsen vedrører.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format via mail.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvis senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revideringer af privatlivspolitikken

Vi optimerer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik

Vi optimerer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik

Vi har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på siden.